ناامید نیستم هایی که نه شجاعت پشیمانی دارند و نه شجاعت انتقاد

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ نا امید نیستم هایی که نه شجاعت پشیمانی دارند و نه شجاعت انتقاد مدتی است…

پیشنهاد مذاکرات موشکی خیانت به کشور است

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ پیشنهاد مذاکرات موشکی خیانت به کشور است در حالیکه آمریکا , اسراییل و عربستان و…