۱۳۹۴

تحول خواهان , پیروز انتخابات مجلس

تحول خواهان پیروز انتخابات مجلس تحول خواهی یعنی تلاش برای توسعه و پیشرفت کشور با استفاده از بستر , امکانات , چارچوب و روشهای قانونی . تحول خواهی با عقلانی اندیشیدن و در پیش گرفتن میانه روی به دور از...
[ ادامه مطلب ]

کدام اصلاحات؟

 کدام اصلاحات ؟ همه افراد, احزاب و گروههایی که خود را اصلاح طلب می دانند ابتدا باید تعریف مشخصی از اصلاحات داشته باشند و نمی توان صرفا زیر یک عنوان کلی فعالیت کرد بدون داشتن مرزبندی در مواضع و اندیشه...
[ ادامه مطلب ]

منتقدین صادق خرازی و حزب ندای ایرانیان

سید محمد صادق ﺧﺮﺍﺯﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺳﻔﯿﺮ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ـ ﺳﻔﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ـﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﺭﺷﺪ ریس دولت اصلاحات  ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕﻣﻮﺳﺲ و ریس شورای...
[ ادامه مطلب ]

صدور مجوز برگزاری تجمعات

صدور مجوز برگزاری تجمعات دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات مقدمه : قانون اساسی آزادی بیان , قلم , تجمع , تشکیلات و….. را برای عموم شهروندان پذیرفته و چارچوبهای آنرا نیز تعیین...
[ ادامه مطلب ]

ندای ایرانیان , فعال و حرفه ای

ﻧﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ , ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺣﺰﺏ ﻧﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺁﻥ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ ۷۶ ﺁﻏﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺍﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺣﺰﺍﺏ , ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﻭ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
[ ادامه مطلب ]

مردم پرسشگر و حکومت پاسخگو

ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﯽ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺩﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭﺭﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ...
[ ادامه مطلب ]

تدبیر نظام و منافع ملی

ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺠﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻮﺩ...
[ ادامه مطلب ]

یادی از یک شهید

ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺯﺭﯾﻦ ﺳﺎﻝ ۱۳۲۰ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺩﻫﺪﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﻮﺩ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ‏(ﺭﻩ ‏) ﺑﻮﺩ ۷۰۰ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺍﺷﺖ ‏(ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺲ ﮐﺎﯾﻞ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮏ...
[ ادامه مطلب ]

حزب ندای ایرانیان آمده تا ….

ﺣﺰﺏ ﻧﺪﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ : ﻧﺪﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ , ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺎﺷﺪ , ﺍﺯ ﺗﻬﺪﯾﺪﺍﺕ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﺎﺯﺩ , ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺩﻭﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ,...
[ ادامه مطلب ]

اصلاح طلبی یا فرا اصلاح طلبی

کدام اصلاحات ؟ همه افراد, احزاب و گروههایی که خود را اصلاح طلب می دانند ابتدا باید تعریف مشخصی از اصلاحات داشته باشند و نمی توان صرفا زیر یک عنوان کلی فعالیت کرد بدون داشتن مرزبندی در مواضع و اندیشه...
[ ادامه مطلب ]