عدالت اجتماعی

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ عدالت اجتماعی عدالت اجتماعی هم در برنامه ها و سیاست های اجرایی دولت کم رنگ است و هم در مواضعRead More