قانون جرائم رایانه‌ ای و فهرست مصاديق محتوای مجرمانه

قانون جرائم رایانه‌ ای بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌…

مدیریت بومی و غیربومی در کهگیلویه وبویراحمد

نظارت دقیق بر عملکرد مدیران ، وجود ظرفیت پذیرش انتقاد، اعتقاد به پاسخگویی ،توانایی در جذب اعتبارات بهینه ،مصرف صحیح…

آریوبرزن سرداری از دیار کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ دقیق تولد آریوبرزن مشخص نیست ولی به اعتقاد برخی زادگاه آریوبرزن منطقه تل خسرو در نزدیکی شهر یاسوج می…