دکتر ملک حسینی در کنار یکی از نامداران جهان پزشکی+عکس

توماس استارزل پدر پیوند کبد در جهان و پروفسور ملک حسینی پدر پیوند کبد خاورمیانه و به قول پروفسور استارزل…

با پیروی از رهبری می توان مشکلات را حل نمود

 در تمام دنیا همه نظام ها دارای قانون اساسی و سیستم خاص قانونی خودشان می باشند و تنها در چهارچوب …