ناامید نیستم هایی که نه شجاعت پشیمانی دارند و نه شجاعت انتقاد

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ نا امید نیستم هایی که نه شجاعت پشیمانی دارند و نه شجاعت انتقاد مدتی است…