انتخابات , مشارکت گسترده , انتخاب عقلانی

انتخابات , مشارکت گسترده , انتخاب عقلانی
در یک مردم سالاری شهروندان نقش مهمی در انتخاب مسولان مهم کشور بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم دارند. دولت ها با تصمیمات و عملکردشان در تمامی ابعاد زندگی شهروندان تاثیرگذارند و تاثیرات بسیاری از سیاستها و تصمیمات دولت پیچیده و بلند مدت است و به همین خاطر آگاهی برخی شهروندان از تاثیر سیاست و تصمیمات دولت در همه ابعاد زندگی آگاهی کافی ندارند. برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات باید انگیزه ها و زمینه های مشارکت نیز فراهم باشد.احزاب نقش مهمی در مردم سالاری دارند و می توانند مشارکت مردم در انتخابات را حساب شده و گسترده نمایند و احزاب هرچه بیشتر بتوانند رای دهندگان را بسیج کنند و پای صندوق های رای بیاورند احتمال انتخاب نامزد یا نامزدهایشان بیشتر خواهد بود. احزاب راهی عقلانی و آسان برای انتخاب های جمعی می باشد و رای دهندگان برای کسب اطلاعات و شناخت دقیق تر نامزدها و عبور از پیچیدگی سیاست از طریق احزاب می توانند بصورت کم هزینه و آسان انتخاب های عقلانی و بهتری داشته باشند و حزب وسیله خوبی برای تشخیص و شناخت بیشتر ویژگی ها و مواضع نامزدها می باشد. مشارکت گسترده در انتخابات و انتخابی عقلانی باعث تقویت مردم سالاری و زندگی بهتر برای شهروندان خواهد بود.
علی اکبر رحیم فر