اقتدار موشکی سپاه , افتخار ملت ایران

✍ اقتدار موشکی سپاه , افتخار ملت ایران

گفتمان و تعامل سازنده در کنار تقویت سیستم دفاعی کشور بهترین و موثرترین راهبرد کلی می تواند باشد و سیستم دفاع موشکی سپاه باعث افتخار و غرور همه ایرانیان است. قددرتهای بیگانه همواره یا از کارت تحریم و یا با حمایت از تروریست ها سعی در به چالش کشیدن جمهوری اسلامی و تحت فشار قرار دادن نظام داشته اند و بارها آشکارا و یا پنهان از تغییر قدرت و دخالت سیاسی در کشور سخن گفته اند و در همین راستا عده ای ساده لوح و نفوذی را حمایت کرده اند برای بحران سازی و اغتشاش و نفوذ در کشور که هر بار با هوشیاری رهبری و مردم ناکام مانده اند . جمهوری اسلامی دارای پایگاه مردمی و اقتدار سیاسی و توان نظامی دفاعی مستحکمی است که چنین تهدیدها و تحریم ها و نفوذهایی را براحتی خنثی و پاسخ دندان شکنی خواهد داد . موشک هایی که دارای بردهای متفاوت و قابلیت هدف گیری بسیاری از کانون ها و منافع بیگانه و ضد جمهوری اسلامی را دارد و حمله موشکی سپاه به داعش پیام روشنی به سردمداران و حامیانشان بود که بدانند هر موقع لازم باشد توانایی کوبیدن و هدف قرار دادن انها را داریم و از اقتدار و توانایی لازم برخوردار هستیم. دست مریزاد و درود میفرستیم به سپاهیان پر تلاش و افتخار امیز که باعث غرور و سربلندی ایرانیان شده اند .
@arahimfar
علی اکبر رحیم فر