اصلاح طلبی , با تقویت احزاب امکان پذیر است

✍ اصلاح طلبی با تقویت احزاب امکان پذیر است

احزاب رکن مهم و اساسی دموکراسی و اصلاح طلبی است و تا احزاب و جامعه مدنی تقویت نشود اصلاح طلبی فقط در حد چند اسم و اصطلاح باقی خواهد ماند و اشخاص غیر حزبی و انحصار طلب به سیطره و نفوذ خود با روابط غیر دموکراتیک و قبیله گرایی و مقدس نمایی کاذب ادامه خواهند داد . اگر به احزاب اهمیت داده نشود و احزاب مستقل و حرفه ای شکل نگیرد همچنان شاهد احزاب کاغذی و نمایشی و غیر موثر خواهیم بود که چینش و راهبرد و تصمیم گیری انها تابع افراد بیرون از احزاب و خلاصه شدن اصلاح طلبی در مرید و مرادی و حرکت های احساسی , تعصبی و جنبشی که فایده ای برای مردم و حل مشکلات کشور ندارد و تنها هزینه سازی و هیجان های کاذب و به محاق رفتن اصلاحات را در پی دارد . اصلاحات نیازمند مطالبه گری و واقع گرایی می باشد و با گفتگو و تعامل و دوری از حرکت های احساسی و کنار گذاشتن روش های ناکارامد گذشته می توان به اصلاحات و اصلاح طلبی کمک کرد . اصلاح طلبان به رویکردها و راهبردهای تازه ای نیاز دارند و بهتر است در قبال دولت و مشکلات مردم مواضع روش , شفاف و کارامدی داشته باشند و مسولیت پذیری و پاسخگویی را فراموش نکنند و نظارت و نقد و پیشنهاد و راهکار برای کمک به دولت داشته باشند . برای پیشبرد اهداف اصلاحات و رسیدن به شرایط و زندگی بهتر فعالیت حزبی و تشکیلاتی و کار حزبی را بر فعالیت جنبشی و جناحی ترجیح دهیم تا در کنار داشتن سیاستها و مواضع روشن , برنامه ها و پیشنهادات و راهکارهای حساب شده و مشخص داشته باشیم و بدانیم که چه می خواهیم و چگونه میخواهیم به اهداف و خواسته هایمان برسیم و صرف مخالفت و انتقاد کافی نیست باید برنامه و راهکار عملی نیز داشته باشیم و این مهم با تقویت احزاب امکان پذیر است . حالا که دولت و مجلس و شوراها همسو با اصلاح طلبان هستند بهتر است احزاب اصلاح طلب با توجه به مواضع و سیاستهایشان مشکلات و دغدغه ها را شناسایی و برنامه و راهکار عملی ارایه دهند با گفتگو و تعامل و اجماع می توان به نقاط مشترک رسید و یادمان نرود که اصلاح طلبی به تقویت و ثبات نظام می اندیشد و قبیله گرایی و انحصار طلبی و حرکت های احساسی و غیر ضروری کمکی به اصلاحات و اصلاح طلبی نخواهد کرد. برای شفافیت و دموکراسی خواهی بهتر است احزاب را تقویت کنیم و با شکل گیری جامعه مدنی و حوزه عمومی به اصلاحات کمک کنیم.
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست