لزوم توجه به رویکردها و سیاستها بجای افراد

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ لزوم توجه به رویکردها و سیاستها بجای افراد

برای پشرفت و کار مفید و هدفمند باید رویکردها و سیاستها مشخص باشد و مبنا و سنجش و انتخابها براساس خط و مشی های مشخص باشد و بجای توجه به افراد به سیاستها و رویکردها اهمیت داد , چه در سطح کلان مثل دولت و چه در سطح جناح ها متاسفانه بیشتر شخص محوری و مبنا و توجهات براساس افراد است و در کابینه هم وزیری با گرایشات سوسیالیسم وجود دارد و هم وزیری با گرایشات لیبراسیم و یا اینکه در عمل به سیاستها و برنامه های همسو و یکسانی پایبند نیستند . در شعار از عدالت , برابری , دموکراسی , آزادی و رفع فقر و محرومیت سخن میگویند اما در عمل رانت , اشرافی گری و تامین منافع اقتصادی و سیاسی عده ای خاص صورت میگیرد و نه تنها توسعه متوازن صورت نمیگیرد بلکه مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده می شود و نقد و بررسی ها هم بیشتر متوجه اشخاص است و به خط و مشی ها بی توجهی و غفلت میشود, بدتر اینکه مسولیت پذیری و پاسخگویی هم وجود ندارد یعنی پذیرش اشتباهات و پوزش خواهی و جبران اشتباهات نادیده گرفته میشود . بصورت جناحی هم همینطوره و متاسفانه در جریان اصلاحات توجهات و مبنا و ملاک ها افراد هستند , مثلا در همین شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان افرادی گردهم امده اند با گرایشات متفاوت و متضاد سیاسی اجتماعی و اقتصادی از سوسیال تا لیبرال و … جمع هایی که ابزارهایی برای بدست گرفتن مناصب و جابجایی اشخاص دارند بدون اینکه به خط و مشی ها توجهی داشته باشند و همین امر باعث عدم پیشرفت و توسعه و عدم کارایی مثبت شده و فضایی غبار الود و هیجانی ایجاد میشود که در سایه ان افراد ملاک اصلاح طلبی شده اصلاحاتی را شعار دهند که در عمل به نتیجه و سرانجام مشخصی نرسند زیرا برای اصلاح باید خط و مشی و سیاستها و رویکردها و برنامه ها مشخص و شفاف باشد اما متاسفانه روند فعلی صرفا توجه به افراد است و باشگاههای سیاسی با نفوذ و رانت های خاص برای بدست گرفتن مناصب و فرصت ها بدون اینکه نتیجه مثبت و مفیدی برای مردم داشته باشد .
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست