پیشنهاد برگزاری آزمون برای پست ها و سمت های دولتی

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ پیشنهاد برگزاری ازمون برای پست ها و سمت های دولتی

سمت ها و پست هایی مانند استاندار و فرماندار و مدیر کل و ریس اداره جات دولتی که با لابی و رابطه انتخاب میشوند و وقتی به قدرت میرسند صرفا افراد خاص و وابسته را بکار میگیرند در زیر مجموعه هایشان و وقتی افراد عادی و بدون پارتی و جوان برای اشتغال به انها مراجعه میکنند میگویند سهمیه و مجوز نداریم و بروید در ازمون ها شرکت کنید و ازمونها هم ظرفیت محدود و شرط سنی دارند و اکثرا جوانان از اشتغال محروم میشوند و همچنین هر دولتی که روی کار امده از افراد همسو و دارای لابی و رابطه برای پست های استاندار و فرماندار و مدیرکل و ریس اداره استفاده میکنه و حق دیگر کارکنان و کارمندان به بهانه های سیاسی ضایع میشود , بنابراین پیشنهاد میکنم مقدماتی فراهم شود تا پست ها و سمتهای استاندار و فرماندار و مدیران کل و روسای ادارات از بین کارمندان مربوطه فارغ از هر گرایش سیاسی با برگزاری ازمون انتخاب شوند تا درد و حال جوانان بیکار و جویای کار را درک کنند و همچنین محدودیت هایی که در ازمونهای استخدامی جوانان مانند شرط سنی وجود دارد را برای این پست ها و سمت ها لحاظ نمایند.
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست