وقتی مشکلات حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ وقتی مشکلات مردم حل نشود فرقی ندارد اصولگرا باشی یا اصلاح طلب

متاسفانه هم در جناح اصولگرایان و هم در جناح اصلاح طلبان رویه ای شکل گرفته که به مردم صرفا به عنوان ابزار رای نگاه میکنند و تا به رای انها نیاز دارند از مشکلات انها میگویند اما وقتی از نردبان جوانان و مردم به قدرت میرسند مشکلات مردم را فراموش میکنند و بسمت رانت ها و منافع شخصی و گروهی خاصی میروند . جبهه ها و شوراهایی تشکیل داده اند و لیست هایی را تکرار میکنند سپس به پستوها میروند و لیست ها هم به جمع رانت خواران کشور افزدوده میشوند و ژن های خوب هم به پست و مقام میرسند و مشاوران هفتاد ساله را جوان جلوه میدهند و معاونتها را هم به همانهایی میدهند که نباید بدهند و از خدمات افرادی تجلیل میکنند که هنگام انتخابات از انها غول و هیولا در ذهن مردم ساخته بودند . وقتی که برنامه و سیاست ها مشخص نباشد لیبرال و سوسیال و چپ و راست در قالب شوراها و جبهه های غیر شفاف و غیر پاسخگو صرفا برای رسیدن به پست و مقام تحت عناوین اصلاح طلبی یا اصولگرایی باشد و برای مشکلات مردم راهکار و برنامه خاصی هم انتظار نباید داشت و چنین است که اساسا با شرایط و وضعیت عملکرد فعلی سیاسیون فرقی بین اصلاح طلبی و اصولگرایی نمی توان دید زیرا به اقدام و عمل توجهی ندارند به جوانان توجهی ندارند و به مشکلات مردم توجهی ندارند . اصلاح طلبانی که نه خود را اصلاح میکنند و نه کشور را اصلاح میکنند و اساسا معلوم نیست چه چیزی را و چگونه می خواهند اصلاح کنند؟ برای هر اصلاح و عملی باید برنامه و راهکار داشت در لیست ها و کابینه هایی که گرایش های متضاد سیاسی , اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی وجود دارد هرگز در عمل به نتیجه موفقی نخواهند رسید و تنها به فسادها و رانت ها افزوده خواهد شد و مشکلات مردم بیشتر از گذشته خواهد شد. قدر مردم را بدانید و چنان عمل و خدمت کنید که در پایان مسولیت هایتان مردم به نیکی از شما یاد کنند و نه اینکه بگویند پشیمانیم که به اینها رای دادیم.
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست