جریان اصلاحات و نوسازی گفتمانی

?? پنجره سیاست
@arahimfar
✍ جریان اصلاحات و نوسازی گفتمانی

اصلاح طلبی و اصولگرایی دو جریان غالب سیاسی کشور که هردو دچار کم رنگی و انفعالی گفتمانی شده اند و نه تنها حرف تازه ای برای گفتن ندارند بلکه از همان اهداف و چشم انداز های اولیه و اصولی غافل مانده اند و صرفا در در بحبوحه انتخاباتها در قالب شعار و وعده از گفتمانشان رونمایی میکنند . اصلاح طلبان اغلب در زمان انتخابات فعال می شوند و فقط به روند و مراحل انتخاباتها حساسند و در قبال مشکلات و دغدغه های مردم و عملکرد دولت منفعل و در سکوت بسر میبرند و گفتمان اصلاحات را به گفتمان قدرت خواهی و دموکراسی خواهی قبلیه ای تنزل داده اند و احزاب را قربانی تصمیمات محفلی کرده اند و تعصب و تمرکز بر اشخاص خاص را بر سیاست ها و برنامه های شفاف ترجیح داده اند و بی توجهی به کادرسازی و جوانگرایی باعث شده که متوسل به نیروهای غیراصلاح طلبی بشوند که فاقد گفتمانی خاص هستند . جریان اصلاحات برای پویایی و پیشبرد اصلاحات باید به احزاب اهمیت بیشتری بدهند و با تقویت احزاب و فعالیت حزبی به گفتمان اصلاحات روح و جان تازه ای ببخشند و گفتمان تازه ای شکل بگیرد که احزاب اصلاح طلب رقابت حزبی و اصلاح طلبانه ای باهمدیگر داشته باشند و هر حزبی که حرف تازه و برنامه و راهکار بهتری برای سیاست ورزی و حل مشکلات کشور داشته باشد در افکار عمومی نیز مقبول تر و در انتخابات مختلف نیز به دستاوردهایی دست خواهد یافت . گفتمانی که شفافیت و پاسخگویی و مسولیت پذیری را نهادینه کند , گفتمانی که نگاه به حزب و کار حزبی را روشن و مثبت جلوه دهد و هم در شعار و هم در عمل اصلاح طلبانه باشد , گفتمانی که بخوبی بتواند برای گفتگو و تعامل و اجماع اهمیت ویژه ای قایل شود و گفتگو و تعامل و اجماع از عناصر کلیدی و اساسی این گفتمان باشد و اینچنین خواهد بود که در کنار هر انتقادی , پیشنهاد و راهکار سازنده نیز وجود خواهد داشت و امیدواری به اصلاحات و اصلاح طلبی بیشتر خواهد شد , گفتمانی که شایسته سالاری و شفافیت در آن ارزشمند و مهم است و به توسعه پایدار و زندگی بهتر می پردازد , گفتمانی که به دنبال اصلاحاتی باشد که در چارچوب نظام و برای تقویت نظام باشد.
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست