حزب اجتماعی

??پنجره سیاست
@arahimfar
✍ حزب اجتماعی

یک حزب اجتماعی دارای رویکردی اجتماعی و در ضمن آرمانگرایی واقع بین و واقعگرا که سیاست را از متن جامعه پیگری میکند تا نقش و اثر مثبتی بین جامعه و دولت یا به تعبیری دیگر پیوندی باشد بین جامعه و حاکمیت . حزب اجتماعی به دغدغه ها و مشکلات مردم اهمیت میدهد و با رصد کردن بصورت مستمر و باتوجه به شرایط روز و در نظر گرفتن محدودیت ها , فرصتها و پتانسیل ها انها را شناسایی و اولویت بندی میکند و با ارزیابی و تحلیل های کارشناسی اقدام به ارایه مواضع , سیاستها , برنامه ها , انتقادات , پیشنهادات و راهکارهایی میکند که قابلیت اجرایی و عملی شدن در کوتاه مدت و بلند مدت را داشته باشد و نتایج و اثر گذاری مثبت و پایداری داشته باشند. هرچند شهروندان تعلق چندانی به احزاب ندارند و نگاه و رویکرد چندان مثبتی نسبت به حزب و کار حزبی ندارند و اعتماد لازم و کافی به احزاب را ندارند اما یک حزب اجتماعی با داشتن مرزبندی با محفل ها و گروههای منفعت جو ضمن حفظ هویت و منافع با داشتن اصول و چارچوب های حزبی و با سازماندهی درون تشکیلاتی و اهمیت دادن به کارویژه های حزبی بخوبی میتواند از شکاف های اجتماعی و تقسیمات درون اجتماعی هم به جامعه شکل دهی نمایند و هم اعتماد سازی نماید تا پایگاه اجتماعی قوی و قابل اعتنایی را بدست آورد و از تعارض میان گروههای مختلفی که در پی کسب منابع و منافع و ارزشها و نظرات خود در جامعه هستند بهترین بهره برداری و سیاست ورزی را داشته باشد.
حزب اجتماعی در کنار داشتن ایدیولوژی می تواند با ساختار بخشی به تعارضات درون جامعه و مذاکره و مفاهمه بدنبال سیاست اجماعی وتعامل باشد برای رسیدن به شباهتها و فهم مشترک در مورد اهداف , برنامه ها و تصمیم گیری ها و سیاستهای راهبردی برای حل مشکلات و کمک به توسعه و پیشرفت کشور و تعادل و توزانی برقرار کند میان مرزبندی های طبقاتی و مرزبندی های ارزش محور و تبدیل شود به ابزار مهمی برای نمایندگی منافع قشر وسیعی از جامعه , و رابطه بین اجتماع و هویت حزبی را نیز ترمیم و تقویت نماید .
حزب اجتماعی با توجه به کثرت گرایی و ظرفیت ها و دغدغه های شهروندان به نمایندگی گروهی جان و روح تازه ای میبخشد و با اهمیت دادن به تکنولوژی ها و فناوری های جدید اجتماعی ظرفیت های شهروندان را در جهت واسطه گری های سیاسی و هدایت از طریق حزب اجتماعی پویا و فعال نگه میدارد تا حزب نقش خود را در هماهنگی و نماینگی منافع جامعه از دست ندهد و یا کوتاهی و غفلتی صورت نگیرد که ناخواسته اعتماد شهروندان نسبت به حزب و کار حزبی کاهش نیابد . حزب اجتماعی باید نقش فعال و تاثیر گذاری در فرایند حکمرانی خوب و همچنین در ایفای نمایندگی منافع جامعه داشته باشد و به اهمیت نمادین خود را در انتخابات ها حفظ کند و ادامه دهد بصورت مستمر و مداوم تا احساس نشود که فقط شب انتخابات فعالند و بعد از انتخابات در سکوت و انفعال بسر میبرند , مردم باید ببیند که حزب بعداز انتخابات نیز فارغ از نتیجه هر انتخاباتی پیگیر مطالبات و مشکلات و ارزش هایشان هستند که این امر هم فاصله بین مردم و حزب را کم خواهد کرد و هم اعتمادسازی و باعث امید و نشاط فضای سیاسی خواهد شد.
حزب اجتماعی با داشتن تدبیر و راهکار میتواند تاثیر تغییرات اجتماعی و تاثیر تغییر ارزشها وتاثیر کاهش تعلقات حزبی بر انتخابات و رقابت های درون حزبی و بیرون حزبی را کاهش دهد و به نوعی مدیریت کند تا هویت جمعی پررنگ تر و موثر تر شود و نقش مثبت و تعیین کننده ای درفرایندهای سیاسی و دمکراتیک ایفا کند. حزب اجتماعی به رشد وتوسعه همه جانبه و پایدار جامعه محور و به صندوق رای , گفتگو , مفاهمه , قانون مداری , اجماع , مشارکت همگانی , شفافیت , حکمرانی خوب , فضای باز سیاسی , توجه به منافع همگانی , اعتمادسازی , اصلاح و تغییر , امنیت همگانی , رفاه اجتماعی , اقتصاد درون زا , توازن و تعادل بین سنت و مدرنیته , محیط زیست , بهداشت , اموزش , انسجام تشکیلاتی , ظرفیت سازی , سیاست ورزی اخلاقی , توجه و پیگیری منافع و مطالبات و دغدغه های همه اقشار جامعه , بهبود پیوند بین جامعه و حاکمیت , اهمیت ویژه و توجه جدی دارد.
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
?? پنجره سیاست