فامیل سالاری در دولت

🇮🇷 پنجره سیاست
@arahimfar
✍ فامیل سالاری در دولت باعث نا امیدی از دولت خواهد شد

دولت تدبیر و امید که قرار بود با تدبیر باشد و امید را در بین مردم تقویت کند با عملکردهای نامناسب و بد تدبیری های مداوم نه تنها امید را تقویت نکرد بلکه باعث کاهش امید از دولت شده و ظاهرا دولت روندی را درپیش گرفته که رانت , انحصار , فساد , فامیل سالاری , ناکارامدی در حال افزایش است بگونه ای که برخی مردم میگویند ای کاش همان ریسی ریس جمهور میشد.
در شرایطی که مردم گرفتار مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند و خانواده های زیادی دارای فرزندانی تحصیل کرده و بیکار اند هر روز خبری از استخدام فرزند یا فامیل مسولان دولتی در وزارتخانه ها , هلدینگ ها و مناصب مختلف دولتی در رسانه ها دیده میشود که اغلب فاقد توانایی و شایستگی و سوابق مربوطه اند . فامیل سالاری و این رانت ها و فسادهای سیاسی اقتصادی باعث بدبینی مردم نسبت به دولت و زمینه ساز بی اعتمادی در جامعه خواهد شد.
از احزاب انتظار میروند نسبت به رانت ها و فسادهای سیاسی اقتصادی منفعل نباشند و واکنش نشان دهند و دولت را به حال خود رها نکنند و با نظارت و انتقادات نسبت به عملکرد مسولان فعال باشند تا مسولان را وادار به مسولیت پذیری و پاسخگویی نمایند.
@arahimfar
✅ یادداشت های کوتاه علی اکبر رحیم فر
🇮🇷 پنجره سیاست