One thought on “زنان هنرمند و زحمتکش عشایر”

  1. زنانماواقعاازهمه هنرهای شرافتمندانه برخوردارند و یان پتانسیل را داشته ودارند که در جامعه پابه پای مردانمان کوچ کنند و دراین طبیعت زیباسلحشورانه زیست کنند.

Comments are closed.