جامعۀ مدنی (Civil Society)

جامعه، جمعی از افرادند که ارتباط معنادار و کنش متقابل میان آنان وجود دارد و مدنی کلمۀ عربی است که به مفهوم شهر نشینی استفاده میشود؛ به طور کل جامعۀ مدنی، مفهوم زنده گی اجتماعی شهری را میرساند. جامعۀ مدنی روند قانونمند، زاییدۀ مناسبات اقتصادی و اجتماعی در پروسۀ تأریخی یا گذار تأریخی است. ویژه گی مناسبات عادلانۀ اجتماعی، مبنای شرایط بوجود آمدن دموکراسی است که گام به گام درمسیر تحولات اجتماعی، قانونمندانه شکل میگیرد و بمثابۀ پدیدۀ ارزشمند اجتماعی بروز کرده و پدیدۀ پایا میگردد. پدیدۀ جامعۀ مدنی و نهادهای آن، هرگز صادر و وارد نمیشوند، بلکه شکل مییابند، قوام میگیرند و از روند معیاری بر بنیاد خصلت مالکیتهای تولیدی بیرون می آیند. در پروسۀ عملکرد جامعۀ مدنی، خصلت و کیفیت نظام اجتماعی بازتاب مییابد و ارزش می آفریند. محاسبۀ دقیق ارزش آفرینی جامعۀ مدنی، وابسته به مناسبات تولیدی و حاکمیت آن میباشد که دموکراسی توام با آن با سایر نهاد های مدافع حقوق بشر و زنان وسکتور ها و انجمنها…..وغیره به وجود می آیند و بازتاب کیفیت و ماهیت نظام سیاسی را در عرصۀ عمل بیان میکنند. در حاشیه قرار دادن جامعۀ مدنی، خلع فکری نظام اجتماعی و سیاسی و نا دیده گرفتن حقوق مشروع نهادهای وابسته به آن است. جامعۀ مدنی، ضامن نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی میباشند از ویژگیهای جامعه مدنی می توان به:تكثر، رقابت، قانونگرایى ، انتخابات، مشاركت شهروندان، رعایت ‏حقوق و آزادیهاى شهروندان، مساوات در برابر قانون اشاره کرد. وجود نظام دموکراسی در بدو امر، اساس و بنیاد جامعۀ مدنی را تشکیل میدهد که در عین حال، شدید ترین حامی جامعۀ مدنی نیز خواهد بود.