تاریخ بویراحمد ریشه دار و با افتخار

در پی انتشار مطلبی با عنوان( تاریخ بویراحمدغیر قابل دفاع است) آن هم توسط یک هم استانی به نام تقوی بهبهانی در سایت عصر دنا برآن شدم که چند خطی کوتاه در این مورد بنویسم زیرا معتقدم تاریخ بویراحمد آنقدر ریشه دار تاریخی وبا افتخار است که هر عقل سلیم و آگاهی به تایید آن می پردازد و تاریخ بویراحمد با توجه به غنی بودن و مردمی بودن آن خودش از خودش دفاع می کند و نیازی به دفاع اینجانب و امثالمن ندارد.

ودراینجا به گفته ای از زنده یاد مرحوم بهمن بیگی اشاره میکنم به این مضمون که کهگیلویه وبویراحمد استاني كه نه به خاطر جمعيت، ثروت و وسعت بلكه در نتيجه قدرت به وجود آمد.

مطلبی که هم استانی عزیزم جناب آقای بهبهانی نوشته اند سراسر توهین و دهن کجی به تاریخ ایل بزرگ بویراحمد می باشد که هم از لحاط توقع به یک هم استانی و هم از لحاظ حرفه ای برای یک نویسنده و منتقد اینچنین شمشیر را از رو گرفتن کاری نادرست و خلاف انتظار بود.

اینجانب معتقدم برای شناخت ودرک بهتراز مسائل و رویدادهای تاریخی باید آنرا نقد و بررسی نماییم نقد و نقادی منصفانه مشکلی ندارد و نقد باعث شناخت ضعفها و تقویت نقاط قوت می شود .

تاریخ بویراحمد تاریخی کاریزماتیک و قدیس نیست بلکه ما هم معتقدیم به نقد این تاریخ و قطعا نکات ضعفی هم دارد همچنین نکات قوتی هم دارد. و لی ما نباید که فقط نکات ضعف را ببینیم سیاه نمایی نمایم و کل تاریخ بویراحمد رازیر سوال ببریم و به ان توهین کنیم.

تاریخ بویراحمد بیشتر از آنکه ضعف داشته باشد پراست از نقاط قوت و افتخار که مردمان این ایل بزرگ به تاریخ خود می بالند و غرورانه افتخار مینمایند.

بیایید بجای تفرقه افکنی و نوشتن مطالبی که نه تنها ضرورتی ندارد بلکه باعث اختلافات قومی و ایلی می شود پرهیز نماییم و قدرت فکری خویش را در حل مشکلات مردم استان اعم از بویراحمدی و غیر بویراحمدی بکارگیریم.