با پیروی از رهبری می توان مشکلات را حل نمود

 در تمام دنیا همه نظام ها دارای قانون اساسی و سیستم خاص قانونی خودشان می باشند و تنها در چهارچوب  قوانین ان سیستم میتوان فعالیت کرد.در کشور ما هم تا وقتی که نظام جمهوری اسلامی پا برجا است و تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکرده هر فردی که  ریس جمهور بشود باید پیرو رهبری که بالاترین مقام در نطام جمهوری اسلامی است باشد و بصورت واقعی و عملی از دستورات – رهنودها وتوصیه های رهبری در اداره کشور پیروی نماید .درصورتی که بخواهد جدا از سیاستها و رهنودهای رهبری عمل نماید راه به جایی نخواهد برد و هیچ مشکلی از مردم حل نخواهد شد. عمل به قانون اساسی و رعایت قوانین جاری کشور و پیروی از رهبری تنها راه حل کردن معضلات و مشکلات کشور میباشد امید است که ریس جمهور منتخب قانونگرا و پیرو واقعی رهبری باشد تا هرچه سریعتر مشکلات مردم حل شود و کشور به سرانجامی برسد.

  علی اکبر رحیم فر

One thought on “با پیروی از رهبری می توان مشکلات را حل نمود”

Comments are closed.