دفاع از حقوق شهروندی

حقوق شهروندی تک تک مردم ایران فارغ از داشتن هر مذهب , قومیت و همچنین داشتن هرگونه سلیقه و دیدگاه سیاسی از اصولی مهم و فراموش نشدنی می باشد که دولت باید تمام عیار از حقوق شهروندی مردم ایران دفاع کند . اگر در جایی به عمد ویا غیر عمد حقوق شهروندی مردم نادیده ویا مورد تعرض قرار بگیرد دولت باید نهایت تلاش و دفاع را داشته باشد. حقوق بشر و حقوق شهروندی مقوله هایی هستند که اهمیت بالایی در دمکراسی ومردم سالاری دارند .رعایت حقوق شهروندان از سوی دولت رضایت و همراهی مردم را درپی خواهد داشت.دولت موفق و محبوب دولتی است که همیشه و همه جانبه از حقوق شهروندان دفاع نماید.