تکنولوژی و فناوری خوب یا بد

تکنولوژی و فناوری های جدید نیاز مردم می باشد زیرا بدون داشتن و بدون استفاده از انها نمی توان زندگی کرد. با استفاده از همین تکنولوژی های جدید می توان در راه توسعه و پیشرفت قدم برداشت.
اینترنت پر سرعت , نسل سوم تلفن های همراه , ماهواره , شبکه های اجتماعی و غیره از جمله تکنولوژی و فناوری هایی هستند که در بین مردم از جایگاه ویژه ای برخوردارند. بطوریکه در دنیای امروزی اگر فاقد داشتن و فاقد دانستن نحوه صحیح استفاده از انها باشی در زندگی روز مره دچار مشکل و توقف خواهی شد. همیشه تکنولوژی و فناوری ها دارای دو بعد منفی و مثبت از لحاظ کارکرد بوده یعنی اینکه هم می توانند برای جامعه و کشور مفید واقع شوند. و باعث پیشرفت , توسعه و زندگی بهتر شوند . هم اینکه می توانند مضر باشند و باعث تفرقه , تخریب , فساد وتباهی شوند. متا سفانه عده ای بطور مطلق به قضیه نگاه می کنند و اساسا استفاده از تکنولوژی و فناوری های جدید را یا ممنوع و یا بدون قید وشرط ازاد می دانند.
به نظرم باید به علم و امکانات روز دنیا مجهز شویم و با بکار گرفتن همین امکانات اقدام به مدیریت و استفاده صحیح و مناسب از انها بنماییم. در جاهایی که مغایریت و تضادی با اصول , قانون و فرهنگ کشور مشاهده شود .بهتر است تدابیری اندیشیده شود که جلوی ان قسمت مخرب
گرفته شود نه اینکه بطور کلی استفاده از ان را ممنوع و یا استفاده از ان را با مشکل مواجهه سازیم. برای هر مشکلی باید ریشه یابی و سعی در پیدا کردن راه حل مناسب برای ان باشیم. ممنوعیت و جلوگیری و یا ایجاد مانع در راه استفاده از بعضی تکنولوژی ها و فناوری ها نه تنها نتیجه مثبتی نخواهد داشت بلکه می تواند نتایج ناخواسته ای را بدنبال داشته باشد. پس بهتر است تکنولوژی و فناوری های تازه را با فرهنگ دینی و ملی جامعه منطبق سازیم و با فرهنگ سازی زمینه استفاده صحیح را فراهم اوریم.

علی اکبر رحیم فر