جرایم علیه امنیت کشور

جرايم عليه امنيت كشور
۱٫محاربه
محارب بنا به تعريف ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي ، عبارتست از « هركسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد».
مصاديق محاربه در قانون:
۱٫اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم(م۱۸۳ق.م.ا)
۲٫برهم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق(۱۸۵ ق. م. ا.)
۳٫قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي (م ۱۸۶ق. م. ا.)
۴٫ ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م ۱۸۷ ق . م. ا)
۵ . نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م ۱۸۸ ق. م. ا)
۲٫تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق. م. ا)
۳ .تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (۵۰۰ ق. م. ا)
۴ . جاسوسی و جرایم وابسته به آن
جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از :
۱٫مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي
كشور ( م ۵۰۱ ق.م.ا و م ۲۶ ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح )
۲٫ ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي(۵۰۳ ق. م. ا.)
۳ . جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت(۵۰۵ ق. م. ا.)
۴ . بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده (۵۰۹ ق. م. ا.)
۵ . اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه (۵۱۰ ق. م. ا ۲۴ ق. م. جرایم نیروهای مسلح)
۶ . جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران( م. ۵۰۲ ق. م. ا.)
۵ . تحريك به عصيان و ..
بر اساس ماده ۵۰۴ هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار،
تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است. اين ماده شبيه ماد ه ۲۳ ق.م.
جرايم نيرو هاي مسلح است. ماده ۵۱۲ ق.م.ا. نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر
اشاره دارد.
۶ . تهديد به بمب گذاري وسايل نقلیه (م ۵۱۱ ق. م. ا.)
۷ . همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور( م ۵۰۸ ق. م. ا)
۸ . سوء قصد به جان مقامات سياسي
اين جرم نسبت به مقمات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده ۵۱۵ ق.م.ا. و نسبت به مقامات سياسي
خارجي در ماده ۵۱۶ ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.

۹ . توهين
گرچه توهين از زمره جرايم عليع اشخاص است اما، برخي انواع آن به دليل هويت مخاطب مخل امنيت
كشور است.
انواع توهين مخل امنيت:
۱ . توهين به مقدسات اسلام و انبياء و ائمه طاهرین (م ۵۱۳ ق. م. ا)
۲ . توهين به امام خميني و مقام معظم رهبري (م ۵۱۴ ق. م. ا)
۳٫ توهين به مقامات سياسي خارجي (م. ۵۱۷ ق. م. ا)
۱۰ . تخريب
اين جرم نيز از جرايم مالي است، لكن برخي انواع آن مخل امنيت كشور است كه عبارتند از:
۱ . آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي (م ۵۷۵ ق. م. ا)
۲ . اتلاف و سوزاندن اسناد دولتي (۶۸۱ ق. م. ا)
۳ . نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعي( ۶۸۳ ق. م. ا)
۴ . تخريب جنگل ها، درختان و مراتع (۶۸۶ ق. م. ا)
۵ . خرابكاري در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي(۶۸۷ ق. م. ا)
۶ . اقدامات عليه بهداشت عمومي(۶۸۸ ق. م. ا)
۷ . تخريب اموال تاريخي و فرهنگي(م ۵۵۸ ق. م. ا)
۸ . تخريب وسايل و تجهيزات راه آهن (قانونن کیفر بزه های مربوط به راه آهن ۱۳۲۰)
۹ . اخلال در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي(قانون مربوطه ۱۳۴۹)
۱۰ . اخلال گري در صنايع( قانون مربوطه ۱۳۵۳)
۱۱ . اخلال گري در صنايع نفت( قانون مربوطه ۱۳۳۶)
۱۲٫ تخريب وسايل و تجهيزات نظامي از سوي نظاميان (ق.م. جرايم نيروهاي مسلح مواد ۹۳ و ۹۴)
۱۳ . تخريب درب زندان توسط زنداني( ۵۴۷ ق.م.ا)
۱۴ . شكستن مهر و پلمپ يا تخريب دفاتر ثبت دولتي يا اسناد موجود در اماكن دولتي
۱۱ . تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ ق.م.ا )
۱۲٫ اشاعه اكاذيب (م ۶۹۸ ق.م.ا )
۱۳ . تظاهر، قدرت نمايي، هياهو و جنجال( مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ ق.م.ا