جرایم علیه امنیت کشور

جرایم علیه امنیت کشور
۱٫محاربه
محارب بنا به تعریف ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ، عبارتست از « هرکسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد».
مصادیق محاربه در قانون:
۱٫اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم(م۱۸۳ق.م.ا)
۲٫برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق(۱۸۵ ق. م. ا.)
۳٫قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (م ۱۸۶ق. م. ا.)
۴٫ ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی (م ۱۸۷ ق . م. ا)
۵ . نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های حساس حکومت کودتا(م ۱۸۸ ق. م. ا)
۲٫تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور(مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ ق. م. ا)
۳ .تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام (۵۰۰ ق. م. ا)
۴ . جاسوسی و جرایم وابسته به آن
جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از :
۱٫مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی
کشور ( م ۵۰۱ ق.م.ا و م ۲۶ ق.م. جرایم نیرو های مسلح )
۲٫ ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی(۵۰۳ ق. م. ا.)
۳ . جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت(۵۰۵ ق. م. ا.)
۴ . بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده (۵۰۹ ق. م. ا.)
۵ . اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشور های بیگانه (۵۱۰ ق. م. ا ۲۴ ق. م. جرایم نیروهای مسلح)
۶ . جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران( م. ۵۰۲ ق. م. ا.)
۵ . تحریک به عصیان و ..
بر اساس ماده ۵۰۴ هر کس نیرو های رزمنده و اشخاص در خدمت ایشان را تحریک موثر به عصیان، فرار،
تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند مرتکب جرم تحریک شده است. این ماده شبیه ماد ه ۲۳ ق.م.
جرایم نیرو های مسلح است. ماده ۵۱۲ ق.م.ا. نیز به جرم انگاری تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر
اشاره دارد.
۶ . تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه (م ۵۱۱ ق. م. ا.)
۷ . همکاری با دول خارجی متخاصم علیه کشور( م ۵۰۸ ق. م. ا)
۸ . سوء قصد به جان مقامات سیاسی
این جرم نسبت به مقمات سیاسی یا مذهبی داخلی در ماده ۵۱۵ ق.م.ا. و نسبت به مقامات سیاسی
خارجی در ماده ۵۱۶ ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.

۹ . توهین
گرچه توهین از زمره جرایم علیع اشخاص است اما، برخی انواع آن به دلیل هویت مخاطب مخل امنیت
کشور است.
انواع توهین مخل امنیت:
۱ . توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین (م ۵۱۳ ق. م. ا)
۲ . توهین به امام خمینی و مقام معظم رهبری (م ۵۱۴ ق. م. ا)
۳٫ توهین به مقامات سیاسی خارجی (م. ۵۱۷ ق. م. ا)
۱۰ . تخریب
این جرم نیز از جرایم مالی است، لکن برخی انواع آن مخل امنیت کشور است که عبارتند از:
۱ . آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی (م ۵۷۵ ق. م. ا)
۲ . اتلاف و سوزاندن اسناد دولتی (۶۸۱ ق. م. ا)
۳ . نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعی( ۶۸۳ ق. م. ا)
۴ . تخریب جنگل ها، درختان و مراتع (۶۸۶ ق. م. ا)
۵ . خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی(۶۸۷ ق. م. ا)
۶ . اقدامات علیه بهداشت عمومی(۶۸۸ ق. م. ا)
۷ . تخریب اموال تاریخی و فرهنگی(م ۵۵۸ ق. م. ا)
۸ . تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن (قانونن کیفر بزه های مربوط به راه آهن ۱۳۲۰)
۹ . اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی(قانون مربوطه ۱۳۴۹)
۱۰ . اخلال گری در صنایع( قانون مربوطه ۱۳۵۳)
۱۱ . اخلال گری در صنایع نفت( قانون مربوطه ۱۳۳۶)
۱۲٫ تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان (ق.م. جرایم نیروهای مسلح مواد ۹۳ و ۹۴)
۱۳ . تخریب درب زندان توسط زندانی( ۵۴۷ ق.م.ا)
۱۴ . شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی
۱۱ . تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ ق.م.ا )
۱۲٫ اشاعه اکاذیب (م ۶۹۸ ق.م.ا )
۱۳ . تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال( مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ ق.م.ا