ارزوی سلامتی و شفای کامل برای رهبر معظم انقلاب

اینجانب علی اکبر رحیم فر ارزوی سلامتی و شفای کامل برای رهبر معظم انقلاب دارم و امیدوارم
ایشان به بهبودی کامل برسند.
*تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد … وجود نازکت آزرده گزند مباد … سلامت همه آفاق در سلامت توست … به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد