متنی کوتاه در مورد حزب ندای ایرانیان

از ندای ایرانیان می گویم در قالب چند جمله کوتاه:
حزب ندای ایرانیان , ندایی برای همه ایرانیان . ازکرانه های دریای خزر تا سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس . ندایی از اصلاحات , برامده از نسل جوان , نشاط اور و امید دهنده جنبش دموکراسی خواهی ومردم سالاری دینی ,با نگرشی نو به سیاست و سیاست ورزی . ندایی از قلبهای تپنده برای ازادی , دموکراسی , پیشرفت و توسعه..
(علی اکبر رحیم فر)