دموکراسی مضاعف

«دموکراسی» واژه ای یونانی است که از واژه دمو (به معنی مردم ) و کراتوس (به معنی حکومت ) است .» دموکراسی یکی از گونه های ممکن حکومت است که در آن بر خلاف حکومت های پادشاهی و اشرافی که حکومت در دست یک یا چند کس ، بلکه حکومت از آن همگان است یا به بیان دقیق تر ، اکثریت یا حکومت بوسیله مردم . در یک ساختار سیاسی دموکراتیک حاکمان با آراء مردم به قدرت می رسند و در واقع منشاء قدرت اند و با آراء مردم نیز از پلکان قدرت پایین می آیند .جابه جایی حاکمان در قبال مردمی که آنان را به قدرت رسانده اند اصلی از اصول دموکراسی می باشد. در این ساختار سیاسی هر یک از افراد و احزاب و گروهها این حق را دارند که آراء و اندیشه های خودشان را به اطلاع مردم برسانند جهت این منظور هر گروه و حزبی تریبونی برای انتقال اهداف و آرمانها ی خود داشته باشند تا بدون سانسور همانطور که خود می خواهند آراء و افکار و طرح ها و برنامه های خود را از اعلام کنند.همچنین افراد و گروهها از حقوق اساسی شهروندی نظیر آزادی بیان ، آزادی انتقاد ، مذهب و عقیده …… برخوردارند. . طبق ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه و دموکراتیک از حقوق مسلم ملتها می باشد. درجامعه ای که انتخابات باشد و مشارکت مردم نیزگسترده باشد واعضای جامعه به این احساس و نتیجه برسند که رای ونظرشان تاثیرگذار بوده و خواسته هایشان محقق شده در مشارکت ها و انتخابات بعدی استوار تر و امیدوارانه تر شرکت می کنند. انتخابات تنها رکن دموکراسی نیست ازادی بیان، ازادی سیاسی،ازادی قلم ،آزادی مطبوعات-،آزادی مذهب ،آزادی احزاب وتشکلها نیز از ارکان دموکراسی میباشند. دموکراسی خوب است وخوبترآنکه دموکراسی دموکراسی مضاعف باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *