اصلاح طلبان اعتماد سازی کنند

اصلاح طلبان اعتماد سازی کنند

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﯾﺎ ﮐﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺳﺖ که در نتیجه اتفاقات سال ۸۸ بوجود آمده . ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﻀﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ اﺳﺖ . ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﻭﯾﺖ ها ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ برخی شخصیت های جریان اصلاحات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺯﺑﻨﺪﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻣﺤﺼﻮﺭﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ۸۸ ﻧﮑﺮﺩﻩ اند ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮﺩﻥ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺤﺼﻮﺭﯾﻦ ﻭ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﺣﺼﺮ ﮐﻪ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺣﺼﺮ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ برخی ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻭ ﻣﺮﺯﺑﻨﺪﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺭﻭﯾﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ شرایط بگونه ای باشد که ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺀ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﮐﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. این بخش از اصلاح طلبان در دایره ای قرار دارند که شامل طیف وسیعی از گرایشات سیاسی متضاد هستند و هرکدام تعریف و هدف خاصی از اصلاحات دارند این در حالی است که نظام قادر و راضی به رسمیت شناختن همه آنها نیست و تنها اصلاح طلبانی را به رسمیت می شناسد که اصلاح طلبی را در متن نظام و با استفاده از شیوه ها و راهکاری قانونی درپیش بگیرند اصلاح طلبانی که در سیاست ورزی ظرفیت ها , محدودیت ها و خطوط قرمز نظام را رعایت بکنند. اینکه عده ای بخواهند به هرقیمتی و به هرشیوه ای جریان اصلاحات را پیش ببرند برای نظام قابل قبول نیست. اعتقاد به قانون اساسی , التزام عملی به ولایت فقیه , پیروی از دستورات رهبری در بزنگاههای سیاسی , مرزبندی با تندروها و ساختارشکنان , پرهیز از افراطی گری و دوری از هرگونه فراقانونی عمل کردن , شفافیت در مواضع و منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح دادن از ویژگی های اصلاح طلبی مورد نظر نظام است که اصلاح طلبان با گفتگو تعامل می توانند کم اعتمادی یا بی اعتمادی نظام را رفع و مثل گذشته به نظام و رهبری پایبند باشند تا زمینه و امکان تاثیر گذاری آنها در قدرت فراهم شود مانند برخی اصلاح طلبانی که در دولت , مجلس و مدیریت های اجرایی فعلی کشور هستند .
علی اکبر رحیم فر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *