عضویت در احزاب چرا؟ و چگونه؟

ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﭼﺮﺍ؟ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﯾﮏ ﺣﺰﺏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﻣﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﻣﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺣﺰﺏ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺏ ﺑﺸﻮﺩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﺰﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺍﺵ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺮﺍﻣﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺣﺰﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻭ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺣﺰﺏ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﺰﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﺰﺏ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺭﺍ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺣﺰﺏ ﺑﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ این افراد با عده ای که براثر تصمیمات سیاسی و اندیشه به
یک حزب می پیوندند فرق دارند. ﯾﻌﻨﯽ براساس فکر و اندیشه سیاسی تصمیم نمی
گیرند بلکه تصمیمشان بر اثر پست و مقام است ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺣﺰﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﺁﻥ ﺣﺰﺏ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﻮﺭﺍ ﺳﺮﺍﻍ ﺣﺰﺏ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺗﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭﯾﮏ ﺣﺰﺏ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻘﺎﻡ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺣﺰﺑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻮﭺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻓﻘﻂ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻬﺮﺕ
ﻭ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺩﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﺣﺰﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ
ﺍﺳﺖ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻻﺑﯽ ﮔﺮﯼ ﻭ
ﻧﻔﻮﺫ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ.  ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺮﺍﻣﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺣﺰﺑﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ﺭﺍﺿﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺁﻥ ﺣﺰﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏﻓﺮﺍﻓﮑﻨﯽ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻔﺮﯾﺒﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ
ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺣﺰﺑﺶ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ
ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺣﺰﺑﺸﺎﻥ
ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ
ﺑﺰﻧﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﻭ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺷﮑﻞ
ﺑﮕﯿﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﯽ , ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﯼ
ﺣﺰﺑﯽ , ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺣﺰﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻭ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺰﺏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺰﺏ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﻭ ﺟﺎﻩ
ﻃﻠﺒﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﻢ. ﺭﻋﺎﯾﺖ  دیسیپلین  ﺣﺰﺑﯽ ﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﺯﯼ , ﻻﺑﯽ ﮔﺮﯼ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺩﻫﯿﻢ . ﯾﮏ ﺣﺰﺏ ﻣﻮﻓﻖ
ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﻣﮑﺮﺍﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﯼ
ﺩﻣﮑﺮﺍﺳﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ. ﺣﺰﺏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺣﺰﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﻻﺑﯽ
ﮔﺮﯼ ﻭ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺰﺏ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ
ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺰﺏ
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻣﻨﺎﻣﻪ , ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩ . ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺍﺯ ﯾﮏ ﺣﺰﺏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﺨﻦ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ , ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﺰﺏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﮔﺮ ﺣﺰﺏ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺯ ﺣﺰﺏ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ . ﺻﺪﺍﻗﺖ , ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺧﻼﻕ , ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﻋﻤﻠﯽ , ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ
ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ , ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ
ﻣﻮﻓﻖ ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ
ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ.

    علی اکبر رحیم فر

18 thoughts on “عضویت در احزاب چرا؟ و چگونه؟”

 1. سلام جناب رحیم پور
  بنده سوالاتی دارم که ممنون میشوم اگر جواب دهید
  لطفا به من مشورت دهید که چطور میتوانم عضو در حربی باشم که از آن بتوانم استفاده کرده و استعدادهای سیاسی بسیار زیادی را که در وجودم احساس میکنم به نمایش بگذارم.
  شاید برایتان جالب باشد که بگویم من هر شب با فکر مناظره ذهنی به خواب میروم
  لطفا در صورت امکان بنده را راهنمایی جامعی بکنید
  پیشاپیش ممنون

  1. منم همینطور همش رویای سیاست و فعالیت دارم. اما نمیدونم چطور باید وارد بشم. اصلا انگار همه درها بسته است.

 2. سید غلامرضا قاضی میرسعید داوطلب ثبت نامی غیربرجسته هشتمین و دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت:

  با سلام.البته ادعای ریاست نداریم اما مصرانه جویای مطالبه نگاه کارشناسان و صاحب نظران احزاب کشوریم به بهره گیری کاربردی ازپتانسیل استعدادهای پردازش نکات مستتر فراوانی که در تار و پود بافت لایه و قشر کارگزاران قوه بخصوص اجرایی کشور در سطوح مختلف وجود داشته و امکان شکوفایی آن پتانسیل در کشور مهیا نیست همه به وضوح می بینیم با توجه به عملکرد متصدیان امر واجد تحصیلات دکترا ثمرات و خروجی محسوسی دربحث پیشبردی و راهبردی و کاربردی برنامه ها نداشته ایم نهایتا یا بدلیل اختلافات نظر و یا عدم تناسب برنامه ها حادث شده است لذا راهی برای ورود افراد اهل نظر غیربرجسته هموار شود چه بسا راههای بسته کشور بازگشایی شود خلاصه اینکه ما آماده ایم درب عضویت در حزبی را باز نمایید لطفا…..

  1. برای عضویت در احزاب ابتدا مرامنامه و اساسنامه ان حزب و مواضع ان حزب
   را مطالعه و اگر  مورد تایید و نظرتان بود فرم تقاضای عضویت و همکاری ان
   حزب را تکمیل و عملا فعالیت حزبی خودتان را شروع کنید
   اکثر احزاب سایت رسمی در اینترنت دارند و با مراجعه به سایت هر حزبی
   میتوان با ان حزب اشنا شد و ارتباط برقرار کرد.

  1. سلام
   عضویت در احزاب رسمی و قانونی کشور نه تنها مشکلی برای شغلتان ندارد بلکه اگر از احزاب دارای نفوذ و قدرت در دولت باشد باعث ارتقا و پیشرفت های شغلی هم می تواند باشد و این امکان وجود دارد

 3. با سلام؛ چگونه می توان بعد از عضویت در حزب به جایگاه بالاتری در حزب رسید که تاثیری در نظام تصمیم‌گیری حزب بگزاریم؟

  1. سلام

   بعد از عضویت با پایبندی به قوانین و مقررات حزبی و اموزش های درون حزبی و خلاقیت و اخلاق فردی می توان به فردی تاثیر گذار در حزب تبدیل شد و مراحل ترقی حزبی را طی کرد

 4. سلام.اینجانب مشاوربرخی مردم و مسئولین درزمینه های سیاست،صنعت،رسانه،فرهنگ،اجتماع…بوده ام و حاضرام مشاور افتخاری شما باشم.ومن ا…توفیق.ارادتمند سیاوش باران وند(بارانی منجزی) سردبیر استان ها و سرپرست استان خوزستان،خبرگزاری ذاکرنیوز(پایگاه سیاسی ایران) ۰۹۱۰۶۰۰۴۸۶۶

 5. سلام ممنون از اطلاعات خوب شما در عین بیان ساده مطالب
  بنده چندتا سوال دارم
  من ۲۱ ساله و از نوجوانی در مدرسه و دانشگاه همیشه به سیاست و بحث های سیاسی علاقه داشتم و به شدت به قدرت و سیاست علاقه دارم
  خواستم بدونم آیا بدون داشتن تحصیلات آکادمی در زمینه سیاست هم میتونم وارد سیاست بشم با توجه به سنم ؟
  آیا اعضای احزاب درآمد هم دریافت میکنن ؟
  آیا احزاب در مجلس هم نفوذی دارند؟
  آیا بدون داشتن تجربه و فعالیت سیاسی قبلی هم میتوان وارد یک حزب و درکل سیاست شد ؟
  برای پیشرفت و برجسته شدن در یک حزب تو ایران چیکار باید کرد ؟

  ممنون میشم اگه پاسخ کاملی بهم بدین منتظرتون هستم  

  1. سلام
   بدون تحصیلات اکادمیک و یا بدون سوابق می توان عضو احزاب شد و مانعی ندارد.
   عضویت در احزاب ایران باعث حقوق گرفتن از احزاب نمی شود و حتی در برخی باید هزینه عضویت پرداخت کرد.
   احزاب در دولت ها و مجلس همواره دارای نفوذ هستند
   برای پیشرفت باید مطالعه و کارتشکیلاتی و اموزش در احزاب ببینید

   1. خیلی ممنون
    فقط شرایط سنی بنده مشکل ساز نیست ؟
    آینده ی فعالیت در احزاب چیه دقیقا ؟ میشه از اونجا به مجلس و بالاتر هم رسید ؟
    اگه کسب کار هم کنارش داشته باشی آیا از امتیازاتی بهره مند میشی که به کسب و کارت هم. کمک کنه ؟ برای مثال داشتن یک شرکت پیمانکاری

    و اینکه فعالیت حزبی در ایران مانع کار کردن نمیشه ؟ آیا دردسر سازه و ممکنه سر از زندان سیاسی در آورد ؟

 6. سلام
  من در زمینه تولید محتوی ، بازاریابی و تبلیغات اینترنتی فعالیت می کنم
  همیشه و همیشه و همیشه
  یادتون باشه که یکی از عوامل مهمی که باعث میشه مطالب سایتتون زیاد بازدید بشه عنوان مطالبتونه
  اگه عنوان مطالبتون خوب و جذاب باشه قطعا روی لینک سایتتون بیشتر کلیک میکنن و درنتیجه اعتبار بیشتری پیش گوگل پیدا می کنین و طبعا گوگل هم شما رو به خیلیای دیگه معرفی میکنه
  ولی فکر کردن در مورد ساختن یه عنوان خوب و موثر وقت زیادی رو از آدم میگیره و کار خیلی ساده ای نیست
  اما یه کتاب هست که فکر میکنم خیلی بدردتون بخوره توصیه میکنم حتما یه نگاهی بهش بندازین اینم لینکشه :
  https://co10.ir/blog/website/title.html/
  حتما یه نگاهی بهش بندازید ضرر نمیکنین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *