صدور مجوز برگزاری تجمعات

صدور مجوز برگزاری تجمعات

دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداران در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات

مقدمه :
قانون اساسی آزادی بیان , قلم , تجمع , تشکیلات و….. را برای عموم شهروندان پذیرفته و چارچوبهای آنرا نیز تعیین نموده و تنها دو شرط را برای فعالیت گروهها اعلام کرده است که عبارتند از : اولا این فعالیتها مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و ثانیا مسلحانه نباشد .
بر اساس دو شرط مذکور قانون فعالیت احزاب , جمعیتها , انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دیتی مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۳۰/۳/۱۳۶۱ , راههای قانونی برگزاری تجمعات و راهپیماییها را ارائه نموده اند , تا کلیه گروهها و شهروندان جمهوری اسلامی ایران بتوانند از حقوق قانونی خویش بهره مند شوند .
با توجه به ضرورت تمرکز زدایی و لزوم سرعت بخشیدن در پاسخگویی به شهروندان , دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری تجمعات به استانداران , در ۱۵ ماده و ۶ تبصره ابلاغ می گردد تا با اجرای آن موجب سرعت عمل در پاسخگویی به شهروندان و افزایش نقش نمایندگان عالی دولت در استانها و به تبع آن احساس مسئولیت فزونتر آنان گردد .

ماده ۱ :

الف – توضیحات و تعاریف مربوط به دستورالعمل تفویض اختیارات وزیر کشور در خصوص یرگزاری تجمعات به استانداران که از این پس دستورالعمل نامیده می شود :
ب- قانون فعالیت احزاب , جمعیتها , انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ در این دستورالعمل قانون احزاب نامیده می شود .
ج- آئین نامه اجرایی قانون مذکور در بند الف , در این دستورالعمل آئین نامه اجرایی قانون احزاب نامیده می شود .
د- منظور از برپایی تجمع , تجمعات مذکور در قانون احزاب و آئین نامه اجرایی آن است.
ه – تجمعاتی که تحت عناوین و اشکال دیگر , نظیر تحصن , همایش یا عناوین مشابه برگزار شود , اما دارای ماهیت سیاسی باشد , از نظر این دستورالعمل تجمع تعریف می شود .
و – هرگونه تجمع که دارای ماهیت سیاسی نیست , و جنبه فرهنگی , هنری , مذهبی و…. داشته باشد , از مفاد این دستورالعمل خارج بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز باید از طریق مجاری ذیربط مورد اقدام قرار گیرد . بدیهی است سازمان ذیربط موظف است در صورت برگزاری مراسم در فضای باز , قبل از صدور مجوز , مراتب را با استانداری هماهنگ نماید تا تمهیدات لازم بعمل آید .
ی – برگزار کنندگان هرگونه تجمع که با عناوین دیگر نظیر : فرهنگی , هنری , مذهبی و….. برگزار شود , اما از آن استفاده سیاسی بعمل آید , مشمول ماده ۱۵ این دستورالعمل با تبصره ذیل آن خواهند شد .
ماده ۲ : برای برگزاری مراسم در مکانهای سرپوشیده یا محصوری که تجمع در آنها تظاهر بیرونی ندارد , نیاز به اخذ مجوز ندارد . اما حداقل دو روز قبل از برگزاری مراسم , مراتب باید به استانداری مربوطه اطلاع داده شود .

تبصره : روزهای تعطیل جزو دو روز مورد نظر در ماده ۲ این دستورالعمل بحساب نمی آید .
ماده ۳ : برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین , پارکها و کلیه نقاطی که تمام یاقسمتی از تجمع تظاهر بیرونی داشته باشد , باید طبق ماده ۶ قانون احزاب , مجوز کتبی استانداری دریافت شود .

تبصره ۱- صدور مجوز توسط هریک از استانداریها , فقط در محدوده استان مربوط و برای زمان و محلی که در نظر گرفته شده است اعتبار دارد .
تبصره ۲ – برای برگزاری مراسمی که در سرتاسر کشور برگزار می گردد , متقاضیان باید درخواست خود را مستقیما به وزارت کشور ارائه نمایند تا از طریق مرکز اقدام شود . و در صورت ارائه آن به هریک از استانداریها , استانداری باید ظرف مدت ۴۸ ساعت مراتب را به وزارت کشور منعکس نماید .
ماده ۴ : به منظور اعمال نظارت مقرر در ماده ۱۰ قانون احزاب گروهها موظفند هرگونه اجتماعی را که بعنوان فعالیت گروهها تشکیل می دهند , به اطلاع فرمانداریها برسانند و در صورت تظاهر بیرونی تجمع , قبلا نسبت به اخذ مجوز به ترتیبی که در مواد بعدی این دستورالعمل آمده است , اقدام نمایند .

ماده ۵: استانداران باید ترتیبی را اتخاذ نمایند که تقاضاهای واصله برابر مفاد مواد بعدی این دستورالعمل مورد رسیدگی قرار گیرد و پس از برگزاری مراسم نیز حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت گزارش تجمع به حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال شود .

ماده ۶ : تقاضای برگزاری اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام مراسم کتبا و حضورا توسط نماینده رسمی و معرفی شده گروه به فرمانداری مربوطه تسلیم شود .

تبصره : رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به اجتماعاتی که بمناسبتهای غیر قابل پیش بینی تقاضا می شود , ضروری نیست و تشخیص موضوع با استانداری است .
ماده ۷ : گروه موظف است برای تشکیل اجتماعات , تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به فرمانداری محل تسلیم نماید .

ماده ۸ : گروه موظف است قبل از تشکیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود , موارد زیر را دقیقا مشخص نماید و مدارک لازم را ارائه دهد :

الف – موضوع تجمع و هدف از برگزاری آن
ب – تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن
ج – محل برگزاری تجمع
د – مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی با معرفی نامه کتبی از گروه مربوطه
ماده ۹ : فرمانداریها مکلفند تقاضاهای واصله را ظرف مدت ۲۴ ساعت , همراه با کلیه ضمائم مذکور در مواد ۷و۸ این دستورالعمل برای صدور مجوز به استانداری مربوطه ارسال نمایند .

ماده ۱۰ :هرگونه تغییر در مراسم باید از سوی برگزار کنندگان به فرمانداری محل و در نهایت به استانداری اعلام شود و موافقت کتبی استانداری اخذ شود .

تبصره : کلیه موارد تذکر داده شده در اجازه نامه استانداری برای برگزار کنندگان مراسم لازم الاجرا می باشد .
ماده۱۱ : مسئول انتظامات داخلی گروه برگزارکننده تجمع , باید پس از خاتمه مراسم , گزارشی را همراه با نوار سخنرانیها به استانداری تسلیم نماید .

ماده ۱۲: استانداریها برای صدور مجوز باید تنها برابر مفاد مندرج در ماده ۶ قانون احزاب و تبصره ۲ ذیل آن و مواد مندرج در این دستورالعمل اقدام کنند و با توجه به آزادیهای مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , از هرگونه اقدام انسدادی بطور جدی پرهیز نمایند و بستر آرامی را برای طرح نظرات اقشار مختلف مردم و گروهها فراهم آورند .

ماده ۱۳ : مراتب موافقت یا مخالفت استاندار با تجمعات درخواستی به طور همزمان به اطلاع فرمانداری و ناحیه انتظامی مربوط می رسد و از طریق ناحیه انتظامی و فرمانداری بلافاصله موضوع به منطقه انتظامی مربوط ابلاغ می گردد . بدیهی است نیروی انتظامی مسئول و موظف است نسبت به تامین امنیت تجمع اقدام نماید .

ماده ۱۴ : در صورت عدم صدور مجوز تجمع , درخواست کنندگان می توانند اعتراض خود را به منظور بررسی به حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد .

ماده ۱۵ : در صورتیکه گروهی بر خلاف تعهدات خود که منجر به اخذ مجوز تجمع گردیده است اقدام نماید و به نحوی باعث اخلال در نظم , یا موجب تخطی از هریک از موارد مطروحه در ماده ۱۶ قانون احزاب گردد , پس از گزارش مستند استانداری , موضوع برای اتخاذ تصمیم مقتضی به کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب احاله خواهد شد .

تبصره : اگر تخطی بوسیله گروههایی صورت گرفته باشد که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نگرفته اند , با توجه به میزان و نوع آن , مراتب از سوی استانداری به دادگستری محل وقوع تخطی منعکس و این موضوع برای درخواستهای بعدی گروه مذکور مدنظر استانداری خواهد بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *