جنبش دانشجویی و دولت

جنبش دانشجویی و دولت
جنبش دانشجویی در ایران همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و نقش مهمی در تحولات سیاسی , اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی کشور در تاریخچه خودش داشته در عرصه روشنفکری و مطالبه گری همچنان حرف اول را میزند. جنبش دانشجویی با پستی و بلندی های زیادی دست و پنجه نرم کرده در برهه هایی افراط و تفریط هایی داشته اما ماهیتش همواره مستقل و روشن بوده , دانشجو پلی است میان مردم و روشنفکران که ایده و نظرات روشنفکران را به زبان ساده تر به مردم منتقل مینماید , دانشجو پلی میان مردم و حکومت که مطالبات مردم و دغدغه های مردم عادی را فریاد میزند و به گوش مسولین می رساند . جنبش دانشجویی چشمان ناظر و آگاه مردم بر عملکرد حکومت و با پرسشگری خواستار پاسخگو بودن مسولین میشود . دولت و به تبع ان حکومت باید به دانشگاه و دانشجو اعتماد داشته باشد و نگاه امنیتی و انسدادی نسبت به دانشگاه و دانشجویان نداشته باشد.
جنبش دانشجویی ضمن حفظ هویت مستقل خویش میتواند به دولت در پیشبرد اهدافش کمک کند و با انتقادات منصفانه و بجا نقاط ضعف دولت را گوشزد نماید و هرجا هم دولت عملکرد مثبتی داشت مورد تحسین و حمایت قرار دهد. دولت نیز باید تعامل سازنده و مثبتی با دانشجویان داشته باشد و بستر های لازم برای فعالیت های دانشجویی را فراهم نماید تا جنبش دانشجویی فعال و پویا باشد .
دانشجویان به احزاب و دولت اجازه دخالت در مسایل داخلی دانشجویی را ندهند و سعی کنند که تاثیر گذار باشند و دولت را با پرسشگری به پاسخگویی وا دارند . از دولت بخواهند که مسیر رشد و توسعه کشور مخصوصا رشد علمی و فرهنگی دانشگاهیان را هموار کند و هرگز دچار سیاست زدگی نشوند , سیاست زدگی آفت جنبش دانشجویی است.
دولت در سیاست خارجی با موفقیتی که در تنش زدایی , رفع تحریم ها و برجام داشته اما در سایر عرصه ها کارنامه موفق و روشنی نداشته . دانشجویان باید توسعه همه جانبه را از دولت بخواهند . جنبش دانشجویی ضمن آرمانگرا بودن باید واقع بین باشد و محدودیت ها , فرصت ها و پتانسیل ها را بشناسد . از افراط و تفریط دوری نماید. دولت نیز باید به احساسات , نیازها , مشکلات و دغدغه های قشر دانشجو توجه کافی نماید و سیاست ها و برنامه های مدون و مفیدی داشته باشد .
جنبش دانشجویی با ارزیابی و بررسی عملکرد مسولین کجی ها و کاستی را گوشزد و دغدغه ها و مطالباتش را بیان کند , روحیه انتقادی دانشجویان نباید موجب نگرانی مسولان شود بلکه با استقبال از انتقادات و پیشنهادات دانشجویان میتوانند بهتر انجام وظیفه کنند , دانشجویان با آگاهی بخشی و روشنگری باعث پویایی جامعه و ایجاد امید و نشاط میشوند . دانشجویان قشر عظیم و فرهیخته ای هستند که دولت با حمایت و توجه کافی به این قشر میتواند بهتر در مسیر رشد کشور قدم بر دارد.
علی اکبر رحیم فر