حزب ندای ایرانیان , تکرار یا تحول؟

حزب ندای ایرانیان یا به عبارتی نسل دوم اصلاحات با اینکه فعالیت رسمی اش هنوز اغاز نشده, صرف اعلام موجودیت…