اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی

دوره اول انتخابات ریاست جمهوری: در ۵ بهمن سال ۱۳۵۸ ۱-ابوالحسن بنی صدر:مستقل- عضو شورای انقلاب ۲-سید احمد مدنی :وزیر…