نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی

?? پنجره سیاست @arahimfar ✍ نظام پارلمانی یا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی در چند سال اخیر گاها زمزمه هایی…